Cargobusi teenuste tingimused

Teenuste tingimused

Cargobus-i saadetiste veo ja teenuste tingimused

 

1.Tingimused ja nende rakendamise kord

1.1. Cargobus lähtub teenuste osutamisel eelkõige CMR konventsioonist¹ ja võlaõigusseadusest², samuti teistest Eesti Vabariigi seadustest.

1.2. Käesolevad tingimused sätestavad Cargobus OÜ (edaspidi „Cargobus“ ja „teenuseosutaja“) teenuste osutamise korra, nõuded saadetise ettevalmistamiseks ja saatmiseks ning piirangud saadetiste kättetoimetamise teenustele nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

1.3. Käesolevad tingimused on siduvaks lepinguks kliendi ja Cargobus-i vahel.

1.4. Saatja kohus on käesolevate tingimustega tutvuda ja arvestada neis esitatud nõudmistega.

1.5. Käesolevad tingimused kehtivad iga saadetise puhul, mille vedu toimub Cargobusi teenuseid kasutades.

1.6. Käesolevaid tingimusi kohaldatakse muutmata kujul, välja arvatud juhtudel, kui klient ja Cargobusi esindaja, kellel on volitus antud toimingu teostamiseks, sõlmivad selles osas eraldi kokkuleppe või viivad kehtivates tingimustes sisse muudatused.

2. Kasutatavad mõisted

Edaspidises tekstis kasutatavate sõnade ja tingimuste selgitused:

• portaal/koduleht/leht - www.cargobus.ee

• pakk/saadetis – eraldi pakitud saadetis, millele on eraldatud Cargobus-i või partneri saadetise markeering;

• tarne/veos – üks või mitu pakki, mida saadetakse Cargobusi vahendusel;

• klient/saatja – pool, kes kasutab Cargobusi teenuseid saadetiste/veoste saatmiseks/saamiseks ja kes kannab kõik kohaletoimetamisega seotud kulud;

• saaja/adressaat – isik, kes võtab vastu saadetise/veose, mis on saadetud Cargobusi teenuseid kasutades;

• vedaja/partner – Cargobus-i koostööpartnerid DPD, Venipak, Omniva, TNT / FedEx, Itella, ACE Logistics ja teised;

• pooled – Cargobus, klient ja vedaja;

• lähteaadress/pealelaadimise aadress – aadress, millelt Cargobus-i partner võtab saadetise/veose vastu;

• sihtaadress/mahalaadimise aadress – aadress, kuhu Cargobus-i partneril tuleb saadetis/veos kohale toimetada;

• saadetise äraandmise koht – kulleri määratud turvaline koht, kuhu saadetis/veos on lubatud jätta ilma saaja allkirjata. See punkt kehtib üksnes teatud konkreetsete teenuste puhul;

• saadetise manifest/kleebis/markeering/elektrooniline saateleht/lennuveokiri/arve – saatedokumendid, mis on kinnitatud saadetisele või mis edastatakse koos saadetisega;

• tööpäev – esmaspäevast reedeni kell 9.00–17.00, välja arvatud riigipühad või mõni muu erand juhus;

• kompensatsioon – hüvitis, mida makstakse saadetise kaotsimineku või kahjustumise korral. Kompensatsioon ei laiene saadetistele, mis kuuluvad keelatud/mittesoovitatavate saadetiste hulka (vaata täpsemalt alajaotusest „Keelatud ja mittesoovitatavad saadetised“);

• kulud – kõik väljaminekud, mis tuleb katta kliendil, sealhulgas kohaletoimetamise maksumus ja lisatasud nagu hoiustamise tasud, käibemaks ja muud maksud, viivised, menetluskulud, tollimaksud, lõivud, kindlustusmaksed ja kõik muud kulud, mille katavad Cargobus-i teenuste kasutajad seoses neile osutatud tarne(te)ga ja sellega seotud toimingutega;

• leping – kliendi ja Cargobus-i vaheline kokkulepe teenuse osutamise kohta;

• kasutaja – mistahes juriidiline või füüsiline isik, kes vastavalt käesolevatele tingimustele kasutab Cargobus-i kodulehte;

• kasutajakonto – kasutajaliides, mis on mõeldud tellimuse esitamiseks ja haldamiseks ning mis sisaldab kasutaja identifitseerimiseks ja portaaliga töötamiseks tarvilikku isikustatud infot. Info on ligipääsetav ainult kasutajale endale ja üksnes pärast kasutaja autentimist.

3. Üldine info

3.1. Portaali www.Cargobus.ee omanik ja haldaja on Cargobus OÜ.

3.2. Portaali eesmärk on pakkuda Eesti ja teiste maade elanikele lihtsat ja distantsist sõltumatut võimalust tellida kuller- veoteenuseid.

3.3. Käesolevad tingimused sätestavad Cargobus-i kodulehe ja sellel leiduva informatsiooni kasutamise tingimused ja piirangud, mis on kohustuslikud kõigile kasutajatele. Cargobus-il on õigus tingimusi mistahes ajal piirata, muudatused jõustuvad portaalis avaldamise hetkest.

3.4. Mistahes isiklikku informatsiooni, mille kasutaja vabatahtlikult portaalile edastab, töödeldakse kooskõlas Isikuandmete kaitse seadusega.

3.5. Portaalis ei kasutata kasutaja isikuandmeid, välja arvatud info, mille kasutaja on esitanud vabatahtlikult end kasutajaks registreerides või mõnd kodulehe vahendusel pakutavat e-teenust kasutades. Info, mida kasutaja sellisel viisil edastab või saab, ei ole kättesaadav kolmandatele isikutele.

4. Juurdepääs kodulehele

4.1. Koduleht on ligipääsetav kõigile interneti kasutajatele.

4.2. Cargobus kindlustab kodulehe ligipääsetavuse ööpäevaringselt.

4.3. Cargobus ei vastuta olukordade eest, mil koduleht pole ligipääsetav vääramatu jõu tõttu.

4.4. Juurdepääs kodulehele võib ilma ette hoiatamata katkeda süsteemirikke korral, uuenduste või paranduste tegemiseks või muude ettenägematute asjaolude tõttu.

5. Cargobus-i õigused ja kohustused

5.1. Cargobus tagab paki/saadetise kohaletoimetamise vastavalt kasutaja soovile, kasutades koostööpartneri teenuseid.

5.2. Cargobus isiklikult ei taga saadetise kohaletoimetamist, tarne tagatakse koostööpartneri teenuseid kasutades.

5.3. Cargobus jätab endale õiguse viia ilma hoiatamata sisse uuendusi ja teha muudatusi kinnitatud hindades, soodustustes või teenustes, mis on avaldatud kodulehel.

5.4. Igale saadetisele tagatakse vastavalt valitud partneri pakutavale teenusele 1–3 kohaletoimetamise katset. Kui saadetist pole võimalik toimetada soovitud sihtaadressile ja see tuleb saatjale tagastada, vastutab saatja kõigi saadetise tagastamisega seotud kulutuste eest. Cargobus edastab saatjale saadetise tagastamise eest arve. Kuni kohustuste täieliku täitmiseni on Cargobus-il õigus saadetist kinni pidada.

5.5. Cargobus ei vastuta selle eest, kui saatja on andnud vedajale ebaõige saadetise, esitanud vale sihtaadressi või saadetise ebakorrektselt markeerinud. Kõik sellistel põhjustel tekkinud kulud tuleb kanda saatjal. Saatjal pole õigust kompensatsioonile, kui saadetis on ebakorrektselt vormistatud või antud veoks üle teisele ettevõttele.

5.6. Saadetise sihtkohta jõudmise tagab saadetise vastuvõtuks ja üleandmiseks täpsete aadresside esitamine koos täpsete postiindeksitega. Kui kauba kohaletoimetamine ebaõnnestub või see tagastatakse saatjale aadressi ebatäpsuse tõttu, pole saatjal õigust kompensatsiooni nõuda ja tal tuleb katta kõik sel viisil tekkinud kulud.

5.7. Cargobus-il ja selle partneritel on õigus keelduda saadetist vastu võtmast, kui mõni pakkidest või veos tervikuna pole pakitud, on pakitud ebakorrektselt, on märgistamata, ületab mõnd ette nähtud mõõtmetest või kui selle kaal ületab tellimuses näidatud või maksimaalselt lubatud kaalu.

5.8. Kliendil tuleb küsimuste, soovituste ja pretensioonidega pöörduda Cargobus-i klienditeeninduse poole. Kui klient on võtnud ühendust partneriga, kasutamata Cargobus-i klienditeeninduse abi, ei vastuta Cargobus küsimuse õigeaegse ja korrektse lahendamise eest ega arvesta pretensioone.

5.9. Cargobus-i pakutavad teenused tagavad saadetise toimetamise pealelaadimise aadressilt mahalaadimise aadressini ehk „uksest ukseni“. Teatud teenuste puhul ei ole saadetise toimetamine „uksest ukseni“ võimalik. Cargobus teavitab sellistest teenustest kodulehel enne tellimuse vormistamist.

5.10. Cargobus ei taga kõigi pakutavate teenuste puhul kättetoimetamise kinnitust allkirja vastu ega saadetise teekonna jälgimise võimalust. Saatja kohustus on kontrollida lehel www.Cargobus.ee olevat teavet kättetoimetamise tõendi ja saadetise jälgimise võimaluse kohta konkreetsete tarneteenuste puhul.

5.11. Cargobus nõuab saaja telefoninumbri esitamist, et partner saaks kohaletoimetamise aadressi või aja täpsustamiseks saajaga ühendust võtta. Saadetiste kohaletoimetamiseks väljaspool Eesti territooriumi on kohustuslik esitada saaja telefoninumber vastavas riigis. Cargobus ei vastuta juhtude eest, kui saadetis jääb kätte toimetamata seetõttu, et adressaadile pole võimalik helistada.

5.12. Teenuste eest saab tasuda kodulehe automaatses maksesüsteemis pärast teenuse valikut ja tellimuse vormistamist. Kõik hinnad on näidatud eurodes (EUR). Ebaseadusliku tegevuse kahtluse korral jätab Cargobus endale õiguse tellimuse täitmisest keelduda.

5.13. Tellimuse kinnitus või teade tellimuse tühistamisest saadetakse esitatud e-posti aadressile. Kui e-kiri ei jõua kohale, palume võtta ühendust meie klienditeenindusega, mille kontaktinfo leiate alajaotusest „Kontaktid“.

5.14. Saadetise edastamise kulgu saab jälgida leheküljel www.Cargobus.ee. Klient vastutab ise oma tellimuse täitmise käigu jälgimise eest

5.15. Kättetoimetamise kinnituse koopiat on võimalik saada eraldi tasu eest, mis sõltuvalt valitud partnerist on vahemikus 2–15 EUR.

5.16. Cargobus ei vastuta kasutajale tekitatud kahju eest, kui kolmas isik siseneb portaali ja/või kasutab seda kasutajale valduses olevate autentimise andmete abil.

6. Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutaja kohustub tagama järgmist:

6.1. Saatja vastutab tellimuse andmete korrektsuse ja saadetise pakendi eest. Pakend peab saadetist kaitsma nii, et sisu ei liiguks, ei ulatuks pakendist välja, ei saaks vigastada muljumisel, käsitlemisel ja veol. Pakend peab takistama juurdepääsu sisule. Saadetis peab olema pakendatud selle liiki arvestades nii, et saadetis oleks kaitstud osalise kaotsimineku ja kahjustumise eest ega põhjustaks kahju teistele saadetistele, veovahenditele, keskkonnale ning saadetist käsitlevate inimeste tervisele. Mistahes ebakorrektselt pakitud saadetise vedamisest võidakse keelduda või see saatjale tagastada. Vajaduse korral võidakse saatjalt nõuda lisatasu saadetise korrektse pakkimise eest. Cargobus ei vastuta ebakorrektselt pakitud saadetiste eest ega võta sellisel juhul arvesse pretensioone.

6.2. Kui samale aadressile saadetakse mitu saadetist, tuleb saatjal eraldi ära näidata iga saadetise kaal ja mõõtmed, et talle pakutaks sobivat teenust ja arvutataks välja täpne tarne hind. Ei ole lubatud näidata samale aadressile saadetavate saadetiste kogukaalu, kui saadetakse rohkem kui üks pakk. Saatja vastutab täies mahus kõigi kulude katmise eest, mille põhjuseks on ebakorrektsete andmete esitamine.

6.3. Kõik saadetised peavad olema korrektselt tähistatud. Igal saadetisel peab olema markeering, millel on näidatud saaja andmed ning vajadusel ka kõik hoiatusmärgised. Markeering peab olema lihtsasti loetav, hästi kinnitatud ja asuma nähtavas kohas. Kui üks või mitu saadetist pole korrektselt märgistatud, on Cargobus-il ja selle partneritel õigus keelduda tellimust vastu võtmast. Cargobus ei võta vastutust ega vaata läbi pretensioone, kui mõni saadetistest ei ole korrektselt tähistatud.

6.4. Teenused, mille juures on märkus printeri vajalikkuse kohta, tuleb tähistada e-posti teel saadava markeeringuga. Iga ilma nõutud markeeringuta saadetud paki eest võib Cargobus küsida lisatasu, võimalus teenuse täitmise käiku jälgida võib puududa ning saadetise kohaletoimetamine võib hilineda. Cargobus ei vastuta saadetiste eest, millel puudub nõutud markeering ning pretensioone sellistel juhtudel arvesse ei võeta.

6.5. Rahvusvaheliste saadetiste puhul (väljaspool Euroopa Liitu) võivad olla vajalikud lisadokumendid ja täiendav informatsioon. Cargobus tagab kogu vajaliku dokumentatsiooni ja informatsiooni, kliendi kohustus on esitada Cargobus-ile kogu vajaminev teave enne ja pärast tellimuse täitmist. Cargobus ei võta vastutust ega arvesta pretensioone saadetiste puhul, mida pole võimalik kohale toimetada ebapiisava informatsiooni või dokumentatsiooni tõttu. Kasutaja kohustub katma kõik lisakulud, mis sellisel juhul tekivad.

6.6. Saatjal tuleb tellimuse vormistamisel esitada täpselt ja arusaadavalt saadetise kaal ja mõõtmed, kauba saatja ja saaja korrektne nimi, perekonnanimi või ettevõtte nimi, aadress, postiindeks, e-posti aadress, kohalik telefoninumber, saadetise sisu kirjeldus. Ebatäpsete andmete korral on partneril õigus keelduda saadetise vastuvõtmisest või kohaletoimetamisest. Ebakorrektselt vormistatud saadetise vastuvõtmisel on Cargobus-il õigus nõuda saatjalt lisatasu andmete korrektsiooni eest, samuti ei võta Cargobus vastutust, kui saadetise kohaletoimetamine hilineb ebatäpsete andmete tõttu.

6.7. Kauba saaja ja saatja on nõus saadetiste transpordiga maismaal, merel või õhus ning on valmis esitama kogu saadetise kohaletoimetamiseks vajaliku dokumentatsiooni.

6.8 Vastutulekuga saatmisel ehk saadetise bussist väljastamise korral tagab Saatja saadetise Saaja poolt vastuvõtmise bussi eeldataval sihtpunkti saabumise ajal või bussi hilinedes ilmastikutingimuste, tehnilise rikke, liiklusõnnetuse või muul põhjusel saadetise tegeliku saabumise ajal. Cargobus ei vastuta saadetise üleandmise eest Saajale, kui Saaja ei tulnud bussi vastu kokkulepitud kohta ja ajal. Saatja tasub Cargobus’ile veoteenuse eest ning kõik Saaja mitteilmumisega kaasnevad kulutused.

6.9. Klient vastutab täielikult kõigi kulude eest, mis võivad tekkida kauba saatja või saaja süül.

7. Partnerite teenuste tingimused

Järgnevate partnerite teenuste tingimused kehtivad kõigi tarnete puhul: DPD, Venipak, Omniva, TNT, Itella, ACE Logistics jt.

Valides mõne nimetatud partnerite teenustest on saatja nõus võtma aluseks nimetatud partnerite teenuste tingimused ja neid tingimusi täitma.

8. Tarne hilinemine ja muud probleemid

8.1. Pooled ei esita üksteise vastu pretensioone käesoleva lepingu mistahes tingimuste mittetäitmise puhul, juhul kui ja nii kaua kui lepingu täitmine pole võimalik avalike rahutuste, loodukatastroofide, kodusõdade, mässude, streikide, sõjategevuse või muude sündmuste tõttu, mida pooled ei saa kontrollida, või kui saadetis hilineb või selle saatmine keelatakse mistahes seaduste, seadusandlike aktide või määruste täitmise tõttu.

9. Vastutus

9.1. Klient on teadlik, et pretensioon teenuse mittenõuetekohase kvaliteedi pärast kuulub partneri vastutusalasse ja selle esitamisel tuleb rangelt kinni pidada tähtaegadest, mis on kirjas käesolevates tingimustes.

9.2. Cargobus, selle töötajad, partnerid ega agendid ei vastuta kaotsiläinud või kahjustada saanud saadetiste eest, kui 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist ei ole kliendilt saadud kirjalikku pretensiooni. Pretensioon koos kõigi lisadokumentidega tuleb esitada ettenähtud tähtajaks. Koos hüvitustaotlusega tuleb ekspertiisi tegemiseks esitada kahjustunud saadetis koos pakendiga. Tähtaja möödumise järel esitatud dokumente vastu ei võeta.

9.3. Pretensiooni blankett ja teised vajalikud dokumendid on leitavad kodulehe www.Cargobus.ee alajaotusest „Abi ja nõuanded“, „Kuidas esitada pretensiooni?“.

9.4. Kui saadetist ei toimetata kohale ettenähtud ajaks ja see loetakse kaotsiläinuks, tuleb saatjal esitada pretensioon 5 (viie) kalendripäeva jooksul.

9.5. Klient mõistab ja nõustub, et pretensiooni tähtajaks esitamata jätmisel kaotab ta õiguse kahju hüvitamisele.

9.6. Kõigil muudel juhtudel on partner vastutav üksnes siis, kui klient esitab kirjaliku pretensiooni Cargobus-ile viivitamatult ja mitte mingil juhul hiljem, kui on ette nähtud vastavat vedu reguleerivates õigusaktides.

9.7. Pretensiooni esitamiseks vajalikud dokumendid:

1. Pretensiooni blankett (koos kõigi nõutud dokumentidega), mille leiab Cargobus-i kodulehelt.

2. Koos hüvitustaotlusega tuleb ekspertiisi tegemiseks esitada kahjustunud saadetis koos pakendiga.

3. Kõikvõimalikud muud dokumendid, kui selliseid on, mis võivad aidata pretensiooni hinnata.

4. Kliendil on õigus esitada ka sõltumatu kahju hindamise komisjoni akt.

9.8. Kõik punktis 9.7. loetletud dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt.

9.9. Kättetoimetamise tähtaja ületamisel ei või hüvitatava kahju suurus ületada vedaja kui ekspediitori tasu osa, mis võetakse vedamise eest.

9.10. Pakk loetakse kaotsiläinuks, kui see ei jõua sihtkohta 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul rahvusvaheliste saadetiste puhul ja 4 (nelja) tööpäeva jooksul kohalike saadetiste puhul.

9.11. Saadetis loetakse hilinenuks, kui see ei jõudnud sihtpunkti riigisisesel veol 24 tunni ja rahvusvahelisel veol 72 tunni jooksul arvates saadetise vormistamisel eeldatud tähtajast.

9.12. Cargobus-i ja selle partnerite vastutus saadetise kaotsimineku korral ei saa ületada saadetise tegelikku väärtust. Vedajale tuleb tõendada, milline oli pretensiooni aluseks oleva kaotsiläinud kauba väärtus.

9.13. Kahjustatud saadetise või selle osade hüvitamisel Cargobus’i poolt läheb nende omandiõigus üle Cargobus’ile. Hüvitamine võib toimuda kahjustatud saadetise või selle osa taastamise, asendamise või rahalise hüvitamise teel. Cargobus`il on õigus otsustada, millisel viisil hüvitamine toimub.

9.14. Cargobus vastutab paki kaotsimineku või kahjustumise korral vastavalt CMR konventsioonile summaga kuni 8.33 SDR kahjustatud või kaotatud kauba brutokaalu kilogrammi kohta. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik, seega sõltub lõppsumma IMF-i kodulehel avaldatavast vahetuskursist. Cargobus-i kaubavedaja vastutuskindlustus (kui see kehtib konkreetse teenuse puhul) peab katma paki kahjustused või kaod, võttes arvesse ülaltoodud piiranguid. Saadetise väärtus hüvitatakse täies mahus (miinus omavastutuse määr) kui on valitud täiskindlustus.

9.15. Paki kaotsimineku või kahjustumise korral peab Cargobus kaod või kahjustused kompenseerima, võttes arvesse käesolevate tingimuste punktis 9.14. nimetatud piiranguid, partneri määratud tasu suurust ning paki väärtust. Muid kahjusid (saamatajäänud tulu, mittevaraline või moraalne kahju) ei hüvitata.

9.16. Cargobus ei vastuta saadetise kahjustumise või kaotsimineku eest, kui see on juhtunud mõne alljärgneva riski olukorras: pakendi puudumine; puudulik või kahjustada saanud pakend; saadetis on peale või maha laaditud kauba saatja või saaja poolt või isiku poolt, kes tegutses kauba saatja või saaja nimel; märgistuse puudumine pakil või selle ebatäpsus; paki füüsilised omadused võimaldavad sel saada kahjustada surve, funktsioonihäirete, korrosiooni, seesmiste kahjustuste, kuivamise, lekkimise või loomulike kadude tõttu.

9.17. Kõik vaidlused, mis siintoodud tingimustega seoses Cargobus-i ja kliendi vahel tekivad, lahendatakse omavaheliste läbirääkimiste teel 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul. Kui läbirääkimiste käigus vaidlust lahendada ei õnnestu, lahendatakse need vastavalt Eesti Vabariigi normatiivaktidele.

10. Saadetiste üleandmine vedajale

10.1. Saatja annab vedajale saadetise üle tellimuses näidatud aadressil ja ajal.

10.2. Vedaja kuller laadib peale saadetised, mille kogukaal ei ületa 30 (kolmkümmend) kg.

10.3. Klient peab tagama, et saatja laadib ise peale saadetised, mille ühe pakendi kaal ületab 30 (kolmkümmend) kg, kasutades vajadusel laadimiseks vastavat tehnikat.

10.4. Saadetist vastu võttes väljastab vedaja dokumendi saadetise vastuvõtmise kohta või, kui nii on määratud tellimuse esitamisel, trükib klient selle välja tellimuse vormistamise järel enne vedaja saabumist.

10.5. Klient vastutab kõigi Cargobus-ile tekitatud kulude ja kahjude eest, mille põhjustajaks on saatja, ebakorrektsed andmed või juhised.

10.6. Kui saatmiseks mõeldud ese on homogeenne, ei määri, ei ole osadeks lahti võetav ja seda pole võimalik pakkida, kuid see vastab osaliselt saadetise vedamise tingimustele, võib vedaja erijuhtudel sellise saadetise vastu võtta, kuid saatelehele lisatakse märge „ebaturvalises pakendis“ ja selle eseme kahjustamise eest transpordi käigus Cargobus ega vedaja ei vastuta.

10.7. Vedajal on saadetist vastu võttes õigus kontrollida saadetise välist seisundit ja nõuda saatelehele märkmete tegemist veose markeeringute ja numeratsiooni, selle välise seisundi ja teiste oluliste faktide kohta. Kui saatja ei nõustu vedaja märkmetega ja keeldub neile alla kirjutamast, on vedajal õigus saadetise vastuvõtmisest keelduda.

10.8. Märkmetesse võib lisada kogu täiendava info saadetise kohta, selle kahjustused, praagi ning kogu muu info, mida vedajal on tarvis teada saadetise turvaliseks transportimiseks

10.9. Ühe saatelehega võib tarnida ainult ühte saadetist kui ei ole kokkulepitud teisiti

10.10. Vedaja jätab endale õiguse mitte võtta vastu pakkimata, halvasti pakitud, tähistamata või ebakorrektselt tähistatud saadetisi. Kulleril on õigus mitte oodata, kui tema saabudes ei ole saadetis üleandmiseks valmis.

10.11. Cargobus ja vedaja ei saa keelata pädevaid riiklikke institutsioone avamast ja kontrollimast mistahes pakendit. Sellistest kontrollidest tuleb vedaja esindajal klienti viivitamatult teavitada.

10.12. Klient (nagu ka saatja saadetist üle andes) nõustub, et pädevatel riiklikel institutsioonidel on õigus segamatult saadetisi kontrollida.

11. Saadetise üleandmine kaubasaajale

11.1. Saadetise toimetamisel sihtkohta tuleb vedajal see üle anda saatelehel märgitud adressaadile.

11.2. Saadetised toimetatakse kaubasaaja aadressile.

11.3. Klient vastutab selle eest, et kaubasaaja võtab saadetise vastu käesolevates tingimustes määratud korras.

11.4. Kui saadetise mass ei ületa 30 (kolmkümmend) kg, tuleb saadetis transpordivahendist maha laadida vedajal („mahalaadimiseks“ loetakse saadetise mahalaadimine transpordivahendist).

11.5. Mahalaadimiseks ette nähtud aeg on kuni 10 minutit. Iga lisanduva 10 minuti eest võib kliendile esitada lisaarve vastavalt valitud vedaja hindadele.

11.6. Kui saadetise mass ületab 30 (kolmkümmend) kg või mahalaadimiseks on tarvis lisatehnikat, vastutab klient selle eest, et saadetise laadiks transpordivahendist maha kaubasaaja.

11.7. Kui vedajal on võimalik 30 (kolmkümmend) kg ületav saadetis transpordivahendist maha laadida ja/või toimetada see kaubasaaja laoruumi, arvestab vedaja selle teenuse eest lisatasu, mille kohta esitatakse eraldi arve.

11.8. Saadetist vastu võttes peab kaubasaaja koos vedajaga kontrollima üle saadetise (pakendi) seisukorra.

11.9. Kui saaja kirjutab saatelehele alla, loetakse saadetis kättetoimetatuks. Klient ja saaja on nõus, et vastavalt kehtivale praktikale võidakse vedamise käigus välja kirjutada mitmeid elektroonilisi saatelehti (saadetise tarnekinnitusi/manifeste). Kui saaja kirjutab alla millisele tahes neist elektroonilistest saatelehtedest, mille andmete järgi on võimalik saadetist tuvastada, loetakse saadetis kättetoimetatuks, isegi kui saaja teistele sama saadetise kohta käivatele saatelehtedele alla kirjutanud ei ole.

11.10. Märgates saadetise või mõne paki puhul kahjustusi, tuleb saajal need saatelehele kirja panna, kirjutada vabas vormis akt saadetise kahjustuse kohta ning võimalusel seda pildistada. Kui saaja kirjutab saatelehele alla ilma lisamärkusteta, loetakse saadetis kättetoimetatuks heas seisus ja ilma kahjustusteta ning Cargobus ega vedaja ei võta mingit vastutust seoses saadetise või selle osade kahjustuste või kaotsiminekuga, mida saaja täheldab hiljem.

11.11. Kui ilmnevad asjaolud, mis raskendavad saadetise üleandmist, puuduvad tehnilised võimalused saadetist maha laadida, kui saaja ei ilmu kohale või keeldub saadetist vastu võtmast (keeldumiseks loetakse ka seda, kui saaja ei nõustu maksma saatelehel näidatud või muul põhjusel vedajale või kliendile ette nähtud tasusid), tuleb vedajal küsida kliendilt edasisi kirjalikke juhiseid.

11.12. Klient esitab juhised kirjalikult või saates need e-posti aadressile info@Cargobus.ee.

11.13. Kui 12 (kaheteistkümne) tunni jooksul ei õnnestu saada täiendavaid juhiseid, on vedajal õigus tagastada saadetis kaubasaatjale kliendi kulul. Kui saatja keeldub tagasitoodud saadetist vastu võtmast, jätab vedaja endale õiguse saadetis maha laadida ja anda üle hoiustamiseks vedaja laos kuni kliendi kirjalike juhisteni, kuid vedu loetakse lõpetatuks ja teenus osutatuks.

11.14. Klient hüvitab vedajale käesolevate tingimuste punktis 11.13. mainitud teenuste osutamisega seotud kulud, saadetise transpordi, saadetise tagasitoimetamise maksumuse ja laoteenuse tasu vastavalt.

12. Keelatud ja mittesoovitatavad saadetised

12.1. Pakkimata või halvasti pakitud ja mittestandardsed saadetised, kui nende kohta ei ole eelnevalt saavutatud kokkulepet Cargobus-i esindajatega.

12.2. Esemed, mille saatmine on ebaseaduslik:

2.2.1. väärisesemed, juveelitooted, kunstiteosed, antiikesemed, väärismetallid ja -kivid, sularaha (välja arvatud COD ehk lunasaadetised), loteriipiletid, tšekid, väärtpaberid, aktsiad, vekslid ja teised dokumendid ning esemed, mida rikkumise korral pole võimalik taastada, rekonstrueerida ega asendada võrdväärsete esemetega;

12.2.2. relvad, laskemoon, lõhkeained, narkootikumid, sigaretid, alkohol ja ained või tooted, mis oma keemiliste või füüsikaliste omaduste tõttu võivad kahjustada inimeste tervist, julgeolekut, keskkonda või vara; 

12.2.3. elusloomad ja taimed, inimsäilmed või kehaosad, kiiresti riknevad toiduained ning ained, tooted ning esemed, mille transportimiseks on tarvis erivarustust, spetsiaalseid ettevaatusabinõusid, erilubasid või eritemperatuuri, kindlat õhuniiskuse taset või muid eritingimusi;

12.2.4. muud esemed, mille vedamine, sissevedu või väljavedu on keelatud teistes riikides, kus kaubavedu toimub sealsetes seadustes ette nähtud korras, või esemed, mille vedamiseks Cargobus ja selle partnerid peaksid omama eriluba või litsentsi transpordiks, sisseveoks või väljaveoks.

12.3. Cargobus ei vastuta käesolevate tingimuste punktis 12.2. mainitud saadetiste eest.

12.4. Tellides transpordi keelatud esemete vedamiseks, keelatud esemeid veoks üle andes või mistahes muul viisil võimaldades nende vedamiseks üleandmist, võtab klient täieliku vastutuse kõigi sellise tegevuse tulemuste eest ja kohustub katma Cargobus-ile sellisel viisil tekitatud otsesed kahjud, kui sellised kahjud ilmnevad ja on põhjendatavad juriidilise jõuga dokumentidega.

12.5. Vastavalt veose saatmise eesmärgile ja seoses mitmesuguste kontrolli formaalsustega teatud kaupade puhul võidakse kohaldada lisapiiranguid ja pikendada vedamiseks kuluvat aega. Cargobus-il ja selle partneritel on õigus mitte võtta vastu saadetisi, millele kohaldatakse taolisi piiranguid julgeoleku- või turvakaalutluste tõttu.

13. Tasumine

13.1. Kehtiv vedajate teenuste hinnakiri on avaldatud lehel www.Cargobus.ee.

13.2 Saadetise saatekulud koosnevad vormistamise tasust, veotasust, käsitlemistasust, hoiutasust kuni 24 tunni eest lähteesinduses ja kuni 7 päeva eest sihtesinduses.

13.3. Klient saab tasuda teenuste eest krediitkaardiga, pangalingi või PayPali konto kaudu pärast tellimuse andmete kinnitamist. Tellimus loetakse vastuvõetuks, kui on toimunud rahaülekanne.

13.4. Klient saab tellimuse eest tasuda, makstes saadud arve. Arve tuleb tasuda ilma mingisuguste mahaarvamisteta ajaks, mil toimub saadetise selle kättetoimetamiseks üleandmine. Kui tasu ei ole saadud ettenähtud tähtajaks, tellimus tühistatakse.

13.5. Cargobus-i esitatavad teenuste tariifid ja hinnad põhinevad kliendi poolt portaali sisestatud infol, kuid lõplikud teenuste tariifid ja hinnad võivad esialgsetest erineda, kuna need arvutatakse vastavalt üle antud saadetise tegelikele mõõtudele ja kaalule. Saadetise tegelik kaal ja mõõtmed määratakse ära andmete sisestamisel kodulehele ja hiljem saadetise vastuvõtmise järel vedaja transiitlaos. Kui kaal ja mõõtmed erinevad portaalis kirjapandust, esitab Cargobus kliendile lisaarve.

13.6. Vedaja kontrollib iga saatelehe korrektsust, pidades silmas valitud teenust ja paki/saadetise kaalu. Valesti valitud teenuse või valesti näidatud kaalu puhul teeb vedaja saatelehele paranduse. Klient on vastutav kõigi kulude eest, mis tekivad ebaõigete andmete esitamise tõttu.

13.7. Klient vastutab kõigi saadetisega seotud kulude ja maksude tasumise eest.

13.8. Kui teatud kulud ja summad tuleb tasuda kaubasaajal, on saatja kohustus see ära näidata saatelehel selleks ette nähtud kohas.

13.9. Kui klient ei järgi arve tasumiseks ette nähtud tähtaegu, kohaldab Cargobus viivist 0,5% päevas iga hilinetud päeva eest.

13.10. Kui klient ei tasu arvet õigeaegselt, on Cargobus-il õigus edastada info kliendi kohta inkassofirmale, kes alustab menetlust võla sissenõudmiseks.

14. Hoiustamine, säilitamine ja hävitamine

14.1 Saadetisi säilitatakse kuni 30 päeva (esimesed 7 päeva on tasuta, edasi rakendatakse hoiustamise lisapäeva tasu 1,00 eur/päev),  kiiresti riknevaid kuni 3 päeva. Tagasisaadetud saadetised väljastab lähteesindus Saatjale peale veo- ja hoiutasu tasumist. Saadetisi hävitab Cargobus vastavalt võlaõigusseadusele ja Cargobus’i saadetiste avamise, hävitamise ning realiseerimise korrale.

14.2 Hoiule antud esemeid hoiustatakse lepingus kokkulepitud ajani.

14.3 Cargobus jätab endale õiguse hävitada hoiule antud esemed, kui lepingus kokkulepitud tingimusi pole täidetud kahe kuu jooksul.

15. Privaatsuspoliitika

15.1. Klient nõustub mitte kasutama sõnu “Cargobus” või “www.Cargobus.ee” ilma Cargobus-i kirjaliku nõusolekuta.

15.2. Käesoleva lepingu kehtimise ajal on kliendil keelatud teha tööpakkumisi või omandada konfidentsiaalset infot ettevõtte kohta Cargobus-i töötajatelt.

16. Tingimuste kehtivus

16.1 Kui mõni käesolevatest tingimustest on vastuolus mõne kehtiva rahvusvahelise seadusega, Eesti Vabariigi seadusega, valitsuse otsuse või korraldusega, ministeeriumi korraldusega või mõnes muus seadusandlikus aktis nõutuga, jääb see tingimus kehtima osana Cargobus-i ja kliendi vahelisest lepingust niivõrd kuivõrd see pole vastuolus mainitud seadusandlike aktidega. Mistahes kehtetu tingimus ei mõjuta ühegi muu käesolevate kasutustingimuste osa kehtivust.

 

¹ Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR); RT II 1995, 3, 12.

² RT I, 08.07.2011, 21.