Cargobusi teenuse tingimused

Teenuse tingimused

  

1. Tingimused ja nende rakendamise kord

1.1 T grupp OÜ (edaspidi: Cargobus) teenuste osutamise üldtingimused sätestavad ja reguleerivad Cargobusi ja kliendi (edaspidi: pool või pooled) vahelisi suhteid ning teenuse osutamise korda.

1.2 Üldtingimused on Cargobusi ja kliendi vahel sõlmitava teenuse lepingu lahutamatu osa ning need kohalduvad kõikidele pakiveoteenust ja saadetiste transporti puudatavaid lepinguid, mis sõlmitakse Cargobusi ja kliendi vahel.

1.3 Üldtingimustes on määratletud kasutatavad terminid ja sätestatud Cargobusi ning kliendi õigused ja kohustused.

1.4 Lisaks üldtingimustele kohalduvad pooltele leping, hinnakiri, teenuse eritingimused ja muud Cargobusi määratud teenustega seotud tingimused, mis on kättesaadavad Cargobusi kodulehe või iseteeninduskeskkonna kaudu (kõik eespool nimetatud dokumendid edaspidi nimetatud kui lepingudokumendid).

1.5 Cargobus lähtub teenuste osutamisel rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonist (CMR), Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsatsiooni (ELEA) 2015. aasta üldtingimustest, võlaõigussedusest ja Eesti Vabariigi seadustest, mida lepingudokumentidega ei reguleerita.

1.6 Teenuse eritingimused on sätestatud lepingus ja teenuste tingimustes, aga võivad tuleneda ka muudest lepingudokumentidest.

1.7 Cargobus võib muuta oma kehtestatud üldtingimusi, teenuste tingimusi, hinnakirja ja muid teenustega seotud tingimusi, kui seda nõuavad muudatused asjakohastes õigusaktides, võetakse kasutusele uus teenus, muudetakse teenust või lõpetatakse senise teenuse osutamine.

1.8 Cargobus teavitab lepingudokumentide muutmisest oma kodulehel www.cargobus.ee vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette enne muudatuse jõustumist. Klienti eraldi muudatustest ei teavitata. Kui klient jätkab Cargobusi teenuste kasutamist pärast muudatuste jõustumist, siis loetakse, et ta on muudatuste tingimustega nõustunud.

1.9 Teenuste osutamisega seotud üldtingimused, teenuste tingimused, hinnakirjad jne on kättesaadavad Cargobusi kodulehel www.cargobus.ee.

1.10 Teenuse osutamise leping võidakse sõlmida mistahes vormis, näiteks kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või iseteeninduse kaudu. Samuti loetakse lepingu sõlmimiseks hetke, kui Cargobus on asunud tellimust täitma.

2. Kasutatavad mõisted

2.1 Cargobusi koduleht ehk veebileht ja iseteeniduskeskkond – www.cargobus.ee.

2.2 Pakk – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud ese. Paki mõõtmed ja kaal peavad vastama Cargobusi tingimustele, mis on toodud kodulehelel www.cargobus.ee, iseteeninduses või pooltevahelises kirjalikus lepingus. Klient kohustub tagama, et pakk vastab Cargobusi poolt kehtestatud tingimustele.

2.3 Kullerpakk – pakk, mille reaalkaal ei ületa 30 kg, pikim külg kuni 2,5 m, pikima külje ja paki ümbermõõdu summa ei ületa 3 m.

2.4 Saadetis – Ühelt aadressilt, ühele aadressile, ühe veokirjaga lähetatud ja nõuetekohaselt pakendatud ning markeeritud kullerpakk/kullerpakid, pakk/pakid või alus/alused.

2.5 Suuremõõtmeline saadetis – on saadetis mille mõõtmed või kaal ületavad Kullerpaki kaalu või mõõtmeid.

2.6 Alus – kaubaalus, mis tagab lubatud kauba kandevõime ja võimaldab saadetise ohutut käsitlemist.

2.7  Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes tellib Cargobusi teenuseid.

2.8  Saatja – pool, kes soovib saadetist saata ja annab selle üle Cargobusile ning vastutab saadetise sisu ja selle nõuetekohase pakendamise eest.

2.9 Saaja – pool, kellele tuleb tarnida saadetis ja kellel on õigus saadetis vastu võtta.

2.10 Kasutaja – mistahes juriidiline või füüsiline isik, kes vastavalt käesolevatele tingimustele kasutab Cargobusi kodulehte.

2.11 Maksja – pool, kes tasub teenuse eest, maksjaks võib olla nii saatja, saaja kui ka kolmas osapool, kes tellib teenuse.

2.12 Lähteaadress – aadress, millelt võetakse saadetis vastu.

2.13 Sihtaadress – aadress, kuhu saadetis tarnitakse.

2.14 Reaalkaal – kaal, mis saadakse saadetise kaalumisel kilogrammides.

2.15 Mahukaal – kaal, mis saadakse saadetise pikkuse, kõrguse, laiuse ja mahukaalu ühiku 1 m3 = 250kg korrutamisel.

2.16 Lisateenus – põhiteeenust täiendav teenus, mille eest on õigus nõuda lisatasu.

2.17 Cargobusi iseteenindus – veebikeskkond saadetiste tellimuste esitamiseks, pakisiltide printimiseks ja teenuste eest tasumiseks.

2.18  Saatedokumendid – dokumendid, mis on vajalikud saadetisega seotud ametlike toimingute teostamiseks.

2.19 Tööpäev – kõik nädalapäevad, välja arvatud laupäev, pühapäev, riigipühad ning mõni muu erandjuhus.

2.20 Tellimus – Kliendi poolt Cargobusile esitatud sooviavaldus saadetiste veoks. Tellimus sisaldab lähteaadressi, sihtaadress, saatja, saaja ning maksja andmeid ja kogu muud vajalikku infot saadetise kohta.

2.21 Kompensatsioon – hüvitis, mida makstakse saadetise kahjustimise või kadumise korral. Kompensatsioon ei laiene saadetistele, mis kuuluvad keelatud ja mittessoovitatavate saadetiste hulka (vt täpsemslt „Keelatud  ja mittesoovitatavad saadetised“).

2.22  Kaal ja Mõõtmed – hinna arvestamisel lähtutakse saadetise kaalust ja mõõtmetest. Lähtutakse tellimuses märgitud kaalust ja mõõtmetest, kui teenuse osutamise käigus selgub, et saadetise reaalkaal või mõõtmed on suuremad kui tellimuses märgitud, siis lähtutub Cargobus reaalkaalust ja mõõtmetest.

2.23 Tühisõit/Üleandmiskatse – saadetise üleandmisega või vastuvõtmisega seoses tehtud sõit, mille korral Cargobusist või kullerist sõltumatutel põhjustel ei ole võimalik saadetist saatjalt vastu võtta või saadetist saajale üle anda. Tühisõidu eest on Cargobusil õigus nõuda kliendilt hinnakirja alusel tasu.

2.24  Pakiteade – sõnumi, e-kirja teel või muul viisil edastatav teade, mis teavitab saadetise kohalejõudmisest, tarneajast, tarneaja muutusest vms.

2.25 Pakisilt – saadetisele kleebitud, kinnitatud või kirjutatud nõuetekohane info, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

2.26 Lunateenus – saadetise lisateenus, mille puhul klient volitab Cargobusi saadetise kättetoimetamisel saajalt sisse nõudma määratud summat.

2.27 Vedaja/Partner – koostööpartner, kes teeb lepingu alusel koostööd Cargobusiga.

3. Üldine info

3.1 Veebilelehe www.cargobus.ee omanik ja haldaja on T grupp OÜ.

3.2 Veebilehe eesmärk on pakkuda lihtsat ja distantsist sõltumatut võimalust tellida kulleri- ja veoteenuseid. 

3.3  Käesolevad tingimused sätestavad Cargobusi kodulehe ja sellel leiduva informatsiooni kasutamise tingimused ja piirangud, mis on kohustuslikud kõigile kasutajatele. Cargobusil on õigus tingimusi mistahes ajal piirata, muudatused jõustuvad kodulehel avaldamise hetkest.

3.4 Mistahes isiklikku informatsiooni, mille kasutaja vabatahtlikult Cargobusile edastab, töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

3.5 Kodulehel ei kasutata kasutaja isikuandmeid, välja arvatud info, mille kasutaja on end kasutajaks registreerides või mõnd kodulehe vahendusel pakutavat e-teenust kasutades vabatahtlikult esitanud.

4. Juurdepääs kodulehele

4.1  Koduleht on ligipääsetav kõigile Interneti kasutajatele.

4.2 Cargobus kindlustab kodulehe ligipääsetavuse ööpäevaringselt.

4.3 Cargobus ei vastuta olukordade eest, kui koduleht pole ligipääsetav vääramatu jõu tõttu.

4.4 Juurdepääs kodulehele võib ettehoiatamata katkeda süsteemi rikke korral, uuenduste või paranduste tegemiseks või muude ettenägematute asjaolude tõttu.

5. Cargobusi õigused ja kohustused

5.1 Cargobus tagab saadetise kohaletoimetamise vastavalt kliendi valitud teenuse tingimustele.

5.2 Cargobusil on õigus keelduda ebakorrektselt pakendatud saadetise vastuvõtmisest ja vedamisest või ebakorrektselt pakendatud saadetise saatjale tagastamisest. Vajadusel on Cargobusil õigus nõuda saadetise korrektse pakendamise eest kliendilt lisatasu.

5.3 Kui klient hilineb arve tasumisega üle 7 (seitsme) kalendripäeva, on Cargobusil õigus piirata teenuse osutamist.

5.4 Kui klient on arve maksetähtaega ületanud 30 (kolmekümne) kalendripäeva võrra on Cargobusil õigus loovutada nõue inkassole sissenõudmiseks. Kõik kaasnevad kulud ja inkasso teenustasud, mis kaasnevad võla sissenõudmisega, tasub klient lisaks tasumata arve summale.

5.5 Maksetähtaja ületamise korral on Cargobusil õigus peatada teenuste osutamine ja kasutada võlaõigusseaduse § 803 lõike 1 kohaselt pandiõigust saadetise koos saatedokumentidega teenuse osutamisest tulenevate nõuete tagamiseks.

6. Kliendi/Kasutaja õigused ja kohustused

6.1 Saatja vastutab tellimuse andmete korrektsuse ja saadetise nõuetekohase pakendamise eest. Pakend peab kaitsma saadetist nii, et sisu ei liiguks, ei ulatuks pakendist välja, ei saaks vigastada muljumisel, saadetise käsitlemisel ja transpordil. Pakend peab takistama juurdepääsu saadetise sisule välist pakendit kahjustamata. Saadetis peab olema pakendatud selle liiki arvestades nii, et saadetis oleks kaitstud osalise kaotsimineku ja kahjustumise eest, ei põhjustaks kahju teistele saadetistele, veovahenditele, keskkonnale ning saadetist käsitlevatele isikutele. 

6.2 Saatja vastutab saadetiste korrektse markeerimise eest. Igal saadetisel peab olema saatja ja saaja andmetega ning vajadusel ka kõik hoiatusi ja/või erikästlust tähistavad märgised. Markeering peab olema lihtsasti loetav, asuma nähtavas kohas ja olema hästi kinnitatud.

6.3 Rahvusvaheliste saadetiste puhul võivad olla vajalikud lisadokumendid ja täiendav informatsioon saadetise kohta. Kliendi kohustus on esitada Cargobusile kogu vajaminev teave enne ja pärast tellimuse täitmist. Cargobus ei võta vastutust ega arvesta pretensioone saadetiste puhul, mida pole võimalik kohale toimetada puuduliku informatsiooni või dokumentatsiooni tõttu. Klient kohustub katma kõik lisakulud, mis sellisel juhul tekivad.

6.4  Tellimuse tegemisel tuleb esitada täpselt ja arusaadavalt saadetise kaal, mõõtmed ja vajadusel saadetise sisu kirjeldus, saatja ja saaja korrektne nimi ja perekonnanimi/ettevõtte nimi, aadress, postiindeks, e-posti aadress, kohalik telefoninumber. Ebatäpsete või puudulike andmete korral on Cargobusil ja partneritel õigus keelduda saadetise vastuvõtmisest või kohaletoimetamisest. Puudulike või ebakorrekteste andmete korrektsiooni eest on Cargobusil õigus nõuda kliendilt lisatasu. Samuti ei võta Cargobus vastutust, kui saadetise kohaletoimetamine hilineb puudulike või ebakorrektsete andmete tõttu.

6.5 Saadetise saatja ja saaja on nõus saadetise transpordiga maismaal, merel ja õhus ning on valmis esitama kogu saadetise kohaletoimetamiseks vajaliku informatsiooni ning dokumentatsiooni.

6.6 Vastutulekuga saatmisel ehk saadetise otse liinibussist saajale väljastamise korral tagab saatja saadetise saaja poolt vastuvõtmise liinibussi eeldataval sihtpunkti saabumise ajal või ilmastikutingimustest, tehnilisest rikkest, liiklusõnnetusest või muul põhjusel liinibussi tegelikul sihtpunkti saabumise ajal. Cargobus ei vastuta kliendipoolse üleandmistakistusest tingitud tagajärgede eest. Näiteks kui saaja ei olnud kokkulepitud sihtpunktis liinibussi saabumise ajal. Klient on kohustatud tasuma kõik saaja sihtpunkti õigel ajal mitteilmumisega kaasnevad lisakulud.

6.7 Klient vastutab täielikult kõigi kulude eest, mis tekivad saadetise saatja või saaja süül. 

6.8 Klient kohustub tasuma Cargobusile teenuste ostamise eest tasu kehtiva hinnakirja alusel.

7. Tarne hilinemine ja muud probleemid 

7.1  Pooled ei esita üksteise vastu pretensioone käesoleva lepingu mistahes tingimuste mittetäitmise puhul, kui lepingu täitmine pole võimalik avalike rahutuste, looduskatastroofide, kodusõdade, mässude, streikide, sõjategevuse või muude sündmuste tõttu, mida pooled ei saa kontrollida või kui saadetis hilineb või selle saatmine keelatakse mistahes seaduste, seadusandlike aktide või määruste täitmise tõttu.

8. Vastutus

8.1 Cargobus vastutab saadetise kahjustumise, vähenemise ja kaotsimineku eest saadetise vastuvõtmise hetkest kuni üleandmise hetkeni, samuti vastutab Cargobus tarneviivituse eest.

8.2 Cargobus ei vastuta saadetise kahjustumise, vähenemise, kaotsimineku, tarneviivituse ja muude kahjude eest, sealhulgas kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest, kui selle on põhjustanud:

8.2.1 Kliendipoolne eksimus või lepingutingimuste rikkumine.

8.2.2 Vale või puudulik saadetise markeerimine.

8.2.3 Pakendi puudumine või puudulikult pakendatud saadetis.

8.2.4 Saadetava kauba omadustest tulenev kahjustumine, nt lekkimine, riknemine, oma raskuse tõttu purunemine, korrosioon jms omadused.

8.2.5 Kohustuste rikkumine või kahju tekkimine vääramatu jõu tõttu.

8.3 Cargobus, selle töötajad, partnerid ja agendid ei vastuta kaotsiläinud, vähenenud või kahjustada saanud saadetise eest, kui 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul, pärast saadetise üleandmist, ei ole kliendilt saadud kirjalikku pretensiooni. 

8.4 Kui on tõendatud, et saadetise tarneviivitus on tekitanud kliendile kahju, siis on õigus kliendil nõuda hüvitist summas, mis ei ületa hilinenud saadetise veotasu. 

8.5 Saadetis loetakse hilinenuks, kui see ei jõudnud sihtkohta riigisisesel veol 3 (kolme) päeva ja rahvusvahelisel veol 10 (kümne) päeva jooksul, arvates saadetise vormistamisel eeldatud tähtajast.   

8.6 Saadetis loetakse kaotsiläinuks vastavalt võlaõigusseaduse § 791, kui seda ei ole kohale toimetatud veotähtaja ega sellele järgneva veotähtajaga võrdse ajavajemiku jooksul, kuid mitte vähem kui 4 (nelja) päeva jooksul, rahvusvaheliste vedude puhul mitte vähem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Kui veotähtaega ei ole kokku lepitud, loetakse saadetis kaotsiläinuks, kui seda ei ole kohaletoimetatud 60 (kuuekümne) päeva jooksul veose vedajale üleandmisest.

8.7 Cargobusi ja selle partnerite vastutus saadetise kaotsimineku või vähenemise korral ei saa ületada kauba tegelikku väärtust. Hüvitist arvutatakse kaubaarves märgitud soetusmaksumuse alusel.

8.7.1 Kahjustatud kauba või selle osade hüvitamine võib toimuda saadetise või selle osa taastamise, asendamise või rahalise hüvitamise teel. Cargobusil on õigus otsustada, millisel viisil hüvitamine toimub. Cargobusi poolt hüvitatud kauba või selle osade omandiõigus läheb üle Cargobusile.

8.7.2 Klient peab tõendama, et kahjustatud kaubal ei ole jääkväärtust.

8.7.3 Cargobus vastutab saadetise kahjustumise või kadumise korral vastavalt CMR-konvetsioonile summas kuni 8,33 SDR kahjustatud või kadunud saadetise brutokaalu kilogrammi kohta. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik ja selle suurus oleneb avaldatud kursist. 

8.7.4 Juhul, kui klient on valinud lisateenusena saadetise täiskindlustuse, siis hüvitatakse kahju vastavalt valitud kindlustusteenuse tingimustele.

8.8  Saadetise kadumise, vähenemise või kahjustumise korral peab Cargobus kaod või kahjustused kompenseerima, võttes arvesse käesolevate tingimuste punktis 8.7 nimetatud piiranguid. Muid kahjusid (saamata jäänud tulu, mittevaraline või moraalne kahju) Cargobus ei hüvita.

8.9 Cargobus ei vastuta kliendile tekitatud kahju eest, kui kolmas isik siseneb portaali ja/või kasutab seda kasutaja valduses olevate autentimise andmete abil.

9. Pretensioonide ja nõuete esitamine

9.1 Kõik saadetiste kahjustumist, vähenemist, kaotsiminekut ja/või tarneviivitust puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab klient esitama Cargobusile kirjalikus vormis koos nõuet tõendavate dokumentidega.

9.2 Kui saadetise kahjustumine või vähenemine on saadetise üleandmisel või kättesaamisel välisel vaatlusel tuvastatav, tuleb Cargobusi sellest kohe teavitada.

9.3 Kui saadetise kahjustumist või vähenemist saaja poolt ei olnud vastuvõtmisel koheselt võimalik tuvastada, siis võib klient esitada Cargobusile pretensiooni või kahjunõude hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates saadetise saajale üleandmise päevast. 

9.4 Kui saadetist ei toimetata kohale ettenähtud ajaks ja see loetakse kaotsiläinuks, tuleb kliendil esitada pretensioon 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul. Pretensioon koos kõigi vajalike lisadokumentidega tuleb esitada ettenähtud ajaks. Hüvitustaotlusele lisaks, tuleb ekspertiisi tegemiseks esitada kahjustunud saadetis koos pakendiga. Tähtaja möödumisel on Cargobusil õigus keelduda dokumentide vastuvõtmisest.

9.5  Nõude registreerimise kuupäev on päev, kui nõude esitaja saab Cargobusi klienditeeninduselt kinnituse nõude registreerimise kohta.

9.6 Klient mõistab ja nõustub, et pretensiooni tähtajaks esitamata jätmisel, kaotab ta õiguse kahju hüvitamisele.

9.7 Kõigil muudel juhtudel on Cargobus vastutav üksnes siis, kui klient esitab kirjaliku pretensiooni Cargobusile viivitamatult ja mitte mingil juhul hiljem, kui on ette nähtud vastavat vedu reguleerivates õigusaktides.

9.8 Pretensiooni esitamiseks vajalikud dokumendid:

9.8.1 Pretensiooni blankett koos kõigi nõutud lisadokumentidega, mille leiab Cargobusi kodulehelet www.cargobus.ee.

9.8.2 Kõikvõimalikud muud dokumendid, kui selliseid on, mis võivad aidata pretensiooni menetleda.

9.8.3 Cargobusil on õigus ekspertiisi eesmärgil nõuda kahjustunud saadetise esitamist koos pakendiga.

9.8.4 Kliendil on õigus esitada ka sõltumatu komisjoni kahju hindamise akt.

9.8.5 Kõik punktis 9.9 loetletud dokumendid tuleb esitada elektroonselt.

9.9 Kõik vaidlused, mis Cargobusi ja kliendi vahel tekivad, püütakse lahendada omavaheliste läbirääkimiste teel 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul. Kui läbirääkimiste käigus vaidlust lahendada ei õnnestu, siis lahendatakse need vastavalt Eesti Vabariigi normatiivaktidele.

10. Saadetise üleandmine vedajale

10.1 Saatja annab vedajale saadetise üle tellimuses näidatud aadressil ja ajal.

10.2 Vedajal on saadetist vastu võttes õigus kontrollida saadetise välist seisundit ja nõuda saatelehele märkmete tegemist veose markeeringute, numeratsiooni, välise seisundi ja teiste oluliste faktide kohta. Kui saatja ei nõustu vedaja märkmetega ja keeldub neile allakirjutamast, on vedajal õigus saadetise vastuvõtmisest keelduda.

10.3 Vedaja ei ole kohustatud hindama saadetise välise pakendi sobilikkust konkreetse eseme transpordiks.

10.4 Vedaja jätab endale õiguse mitte vastu võtta pakendamata, halvasti pakendatud, tähistamata või mitte korrektselt tähistatud saadetisi. Kulleril on õigus mitte oodata, kui tema saabudes ei ole saadetis üleandmiseks valmis.

10.5 Cargobus ja vedaja ei saa keelata pädevaid riiklikke institutsioone avamast ja kontrollimast mistahes saadetise pakendit.

10.6 Klient (nagu ka saatja saadetist üle andes) nõustub, et pädevatel riiklikel institutsioonidel on õigus saadetisi segamatult kontrollida.

11. Saadetise üleandmine kaubasaajale

11.1 Saadetise toimetamisel sihtkohta tuleb vedajal see üle anda veotellimuses märgitud adressaadile.

11.2 Saadetised toimetatakse veotellimuses märgitud kaubasaaja aadressile.

11.3 Klient vastutab selle eest, et kauba saaja võtab saadetise vastu käesolevates tingimustes määratud korras.

11.4 Saadetist vastu võttes peab kaubasaaja koos vedjaga kontrollima üle saadetise välise seisukorra.

11.5 Kui saaja märkab saadetist vastu võttes, et selle väline pakend on kahjustunud või saadetis on vähenenud, siis tuleb puuduste kohta koheselt vormistada vabas vormis akt ning võimalusel kahjustustest teha pildid.

11.6 Kui ilmnevad asjaolud, mis raskendavad saadetise üleandmist, puuduvad tehnilised võimalused saadetist maha laadida, saajat pole saadetist vastu võtmas, saaja keeldub saadetist vastu võtmast või saaja keeldub maksmast veotellimuses ettenähtud tasusid, siis tuleb kliendilt küsida edasisi juhendeid.

11.7 Kui 12 (kaheteistkümne) tunni jooksul ei õnnestu saada täiendavaid juhiseid, on Cargobusil õigus tagastada saadetis saatjale kliendi kulul. Kui saatja keeldub tagasitoodud saadetist vastu võtmast, jätab Cargobus endale õiguse saadetis maha laadida ja anda üle hoiustamiseks laos kuni kliendilt juhiste saamiseni, kuid teenus loetakse osutatuks.

11.8 Klient hüvitab Cargobusile käesolevate tingimuste punktis 11.7 mainitud teenuse osutamisega kõik seotud kulud, saadetise transpordi, saadetise tagasitoimetamise, laoteenuse ja vajadusel ka hävitamise/utiliseerimise maksumuse.

12. Keelatud ja mittesoovitatavad saadetised

12.1 Pakendamata või mitte nõuetekohaselt pakendatud ja mittestandardsed saadetised, kui nende kohta ei ole eelnevat kokkulepet Cargobusi esindajatega.

12.2 Esemed, mille saatmine on ebaseaduslik:

12.2.1 Väärisesemed, juveelitooted, kunstiteosed, antiikesemed, väärismetallid, väärsikivid, sularaha, loteriipiletid, tsekid, väärtpaberid, aktsiad, vekslid ja teised dokumendid ning esemed, mida kahjustumise korral pole võimalik taastada, rekonstrueerida ega asendada võrdväärsete esemetega.

12.2.2 Relvad, laskemoon, lõhkeained, narkootikumid, sigaretid, alkohol ja eined või tooted, mis oma keemilise või füüsikaliste omaduste tõttu võivad kahjustada inimeste tervist, julgeolekut, keskkonda või vara.

12.2.3 Elusad loomad ja taimed, inimsäilmed või kehaosad, kiiresti riknevad toiduained, tooted ja esemed, mille transportimiseks on tarvis erivarustust, spetsiaalseid ettevaatusabinõusid, erilubasid, eritemeratuuri, kindlat õhuniiskustaset või muid eritingimusi.

12.2.4 Muud esemed, mille vedamine, sissevedu või väljavedu on keeltud teistes riikides, kus kaubavedu toimub sealsetes seadustes ettenähtud korras või esemed, mille transpordiks, sisseveoks või väljaveoks Cargobus ja selle partnerid peaksid omama eriluba või litsentsi.

12.2.5 Cargobus ei vastuta käesolevate tingimuste punktis 12.2 mainitud saadetiste eest.

12.3 Kui klient tellib transpordi keelatud esemete vedamiseks, annab keeltud esemed veoks üle või võimaldab mistahes muul viisil nende vedamiseks üleandmist, võtab klient täieliku vastutuse kõigi selliste tegevuste tulemuste eest ja kohustub katma Cargobusile sellisel viisl tekitatud otsesed kahjud, kui sellised kahjud ilmnevad ja on põhjendatavad juriidiliste dokumentidega. Kui Cargobus avastab, et saadetis sisaldab keelatud esemeid, on Cargobusil õigus, ADR-konvensioonist tulenevalt, saadetis kliendi kulul hävitada. 

12.4 Vastavalt veose saatmise eesmärgile ja seoses mitmesuguste kontrolliformaalsutega teatud kaupade puhul võidakse kohaldada lisapiirnaguid ja pikendada vedamiseks kuluvat aega. Cargobusil ja selle partneritel on õigus mitte vastu võtta saadetisi, millele kohaldatakse julgeoleku- või turvakaalutluste tõttu taolisi piiranguid.

13. Tasumine

13.1 Cargobusi teenuste kehtiv hinnakiri on avaldatud kodulehel www.cargobus.ee.

13.2 Klient saab teenuste eest tasuda sularahas, krediitkaardiga ja muude makselahendustega, mis on Cargobusi kodulehel võimaldatud. 

13.3 Klient saab teenuste eest tasuda ülekandega arve alusel. Tellimus loetakse vastuvõetuks, kui on toimunud rahaülekanne.

13.4 Cargobusi lepingulised kliendid saavad teenuste eest tasuda vastavalt kehtivas lepingus kokkulepitud ja arvel kajastatud tingimustele.

13.5 Cargobusi teenuste tariifid kujunevad vastavalt kliendi poolt valitud teenuse tingimustele. 

13.6 Saadetise hind kujuneb vastaval kliendi poolt antud saadetise andmetele: mõõdud, kaal, erikäsitlus, lähtekoht, sihtkoht ja kõik muud olulised andmed, mida on antud saadetise veoks vaja teada. Cargobus kontrollib tellimust täites saadetise andmeid ning kui selgub, et kliendi poolt esitatud andmed ei olnud tõesed, siis on Cargobusil õigus esitada kliendile lisaarve vastavalt reaalsetele andmetele.

14. Hoiustamine, säilitamine ja hävitamine

14.1 Saadetisi hoitakse Cargobusi laos esimesed 7(seitse) päeva tasuta ja ülejäänud aeg lisatasu eest 1 (üks) euro ööpäevas. Saadetis antakse üle saajale pärast hoiu- ja veotasu tasumist. 

14.2 Kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata saadetisi hoiustatakse 6 (kuus) kuud alates kättetoimetamise võimatuse esmakordsest ilmnemisest. 

14.3 Kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata saadetised, mille sisu on kiiresti riknev või mis sisaldab reklaam- või turundustrükist, võib Cargobus kohe hävitada.

14.4 Kui saatja või saaja ei ole käesolevate tingimuste punktis 14.2 nimetatud aja jooksul saadetist välja nõudnud, korraldab Cargobus selle müümise või hävitamise.

14.5 Saadetises sisalduv kirjalik teade ja väheväärtuslikud esemed hävitatakse käesolevate tingimuste punktis 14.2 nimetatud aja möödumisel. Muu saadetistes sisalduv müüakse tingimusel, et see ei riku saatja ega saaja eraelu puutumatust.  

14.6 Kliendi poolt hoiule antud esemed/kaubad hoiustatakse vastavalt lepingus kokkulepitule.

14.6.1 Cargobusil on õigus, ilma et see piiraks pandiõiguse sätete kohaldamist, müüa avalikult Cargobusi hoolde antud esemed/kaubad, kui hoiuleandja ei vii ladustatud kaupa ära pärast lepingu tähtaja möödumist või pärast kokkulepitud ladustamisperioodi lõppemist. Cargobusil on õigus tema hoolde antud kaubad, ilma formaalsusi täitmata, müüa või lasta müüa kohas, viisil ja tingimustel, mida Cargobus peab sobivaks, avalikult või muul seadusega lubatud viisil. Müük toimub hoiuleandja arvel ning Cargobus katab saadud tulust kõik nõuded, mida hoiuleandja võlgneb Cargobusile.

14.6.2 Kui on tõenäoline, et müügi kulu on suurem kui tulu, või kui ostjaid ei leita, hoolimata mõistlikest katsetest neid leida, on Cargobusil õigus esemed/kaup ära viia või hävitada. Kõigi nõute eest, mis on suurenenud äraviimise või hävitamise kulu võrra, vastutab hoiuleandja.

15. Tingimuste kehtivus

15.1 Kui mõni käesolevatest tingimustest on vastuolus mõne kehtiva rahvusvahelise seadusega, Eesti Vabariigi seadusega, Eesti Vabariigi valitsuse või ministeeriumi otsusega, mõnes muus seadusandlikus aktis nõutuga, siis jääb see tingimus kehtima osana Cargobusi ja kliendi vahelisest lepingust, kuivõrd see pole vastuolus mainitud seadusandlike aktidega. Mistahes kehtetu tingimus ei mõjuta ühegi muu käesolevate kasutustingimuste osa kehtivust.