Teeninduseeskiri

1. Teeninduseeskiri on Cargobus’i poolt osutatavate teenuste tingimuste ja korra aluseks.
2. Cargobus lähtub teenuste osutamisel eelkõige CMR konventsioonist¹ ja võlaõigusseadusest², samuti teistest Eesti Vabariigi seadustest.
3. Saatja peab saadetise pakendi(te)le loetavalt kirjutama sihtkoha ja vajadusel aadressi koos indeksiga, Saatja ning Saaja ees- ja perekonnanimed koos telefoninumbritega ja vajadusel markeerima saadetise hoiatusmärkidega.
4. Saatja vastutab tellimuse andmete korrektsuse ja saadetise pakendi eest. Pakend peab saadetist kaitsma nii, et sisu ei liiguks, ei ulatuks pakendist välja, ei saaks vigastada muljumisel, käsitlemisel ja veol. Pakend peab takistama juurdepääsu sisule. Saadetis peab olema pakendatud selle liiki arvestades nii, et saadetis oleks kaitstud osalise kaotsimineku ja kahjustumise eest ega põhjustaks kahju teistele saadetistele, veovahenditele, keskkonnale ning saadetist käsitlevate inimeste tervisele. Cargobus’i esindajal on õigus mitte vastu võtta saadetisi, mis ei vasta ülaltoodud tingimustele.
5. Saadetis peab lähteesindusse jõudma hiljemalt 15 minutit enne transpordi väljumisaega. Saadetise väljastamine esindusest algab hiljemalt 30 minutit pärast transpordi saabumist sihtpunkti.
6. Saata ei tohi: radioaktiivseid, söövitavaid, tuleohtlikke, mürgiseid, lehkavaid või määrivaid aineid; vedelikuga täidetud anumaid, mis ei ole lekkimiskindlalt suletud ja purunemiskindlalt pakitud; rahasaadetisi; obligatsioone; münte, väärismetalle ja –kive; väärtpabereid; isikut tõendavaid dokumente; elusloomi, - linde, -kalu, -putukaid; vastava pakendita teravaid või lõikavaid esemeid; alkoholi; tubakatooteid; narkootilisi aineid; laskemoona, lõhkeaineid, relvi ja nende osi. Rahvusvahelisel veol on keelatud saata saadetisi, millede väljavedu lähteriigist ja sissevedu sihtriiki on keelatud. Keelatud sisuga saadetiste eest Cargobus ei vastuta. Cargobus’il on õigus igal ajal kahjutuks teha ja hävitada saadetised, mis on ohtlikud teistele saadetistele, Cargobus’i või kolmandate isikute varale, tervisele või keskkonnale. Saatja peab hüvitama kõik kahjud ja kulutused, mis Cargobus’il tekivad seoses eelnimetatud keelatud või ohtlike saadetistega.
7. Saatja kohustub tagama saadetise vastuvõtmise Saaja poolt mõistliku aja jooksul, võttes arvesse saadetise sihtpunkti jõudmis- ja käsitlemisaega ning väljastamistingimusi.
8. Vastutulekuga saatmisel ehk saadetise bussist väljastamise korral tagab Saatja saadetise Saaja poolt vastuvõtmise bussi eeldataval sihtpunkti saabumise ajal või bussi hilinedes ilmastikutingimuste, tehnilise rikke, liiklusõnnetuse või muul põhjusel saadetise tegeliku saabumise ajal. Cargobus ei vastuta saadetise üleandmise eest Saajale, kui Saaja ei tulnud bussi vastu kokkulepitud kohta ja ajal. Saatja tasub Cargobus’ile veoteenuse eest ning kõik Saaja mitteilmumisega kaasnevad kulutused.
9. Cargobus’i teenuste eest tasutakse Cargobus’i poolt kehtestatud hinnakirjade alusel. Hinnakirjad on kättesaadavad Cargobus’i esindustes ja kodulehel www.cargobus.ee.
10. Saadetise veokulu koosneb vormistamise, veo-, käsitlemis- ja hoiutasust kuni 24 tunni eest. Tellitud lisateenuste (kullerteenus, kindlustamine, pakendamine, ladustamine jms) eest tasutakse täiendavalt.
11. Cargobus ei ole kohustatud saadetist Saajale enne üle andma, kui teenuste eest on tasutud või tasumine toimub kliendilepingu alusel. Saaja poolt maksmisest keeldumise korral kohustub Saatja hüvitama Cargobus’ile kõik kaasnevad kulud.
12. Saadetis väljastatakse Saajale allkirja vastu isikuttõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID-kaart) või muu Saaja tuvastamist võimaldava info (kliendikaart, volikiri, saadetise turvakood jms) alusel.
13. Saajale väljastuskatse ebaõnnestumisel kuller helistab või jätab külastusteate ning saadetis toimetatakse lähimasse Cargobus`i esindusse. Saaja või Saatja võib tellida lisatasu eest teistkordse kättetoimetamise.
14. Saadetis loetakse hilinenuks, kui see ei jõudnud sihtpunkti riigisisesel veol 24 tunni ja rahvusvahelisel veol 72 tunni jooksul arvates saadetise vormistamisel eeldatud tähtajast.
15. Saadetis loetakse kaotsiläinuks, kui see ei jõudnud sihtpunkti riigisisesel veol 4 päeva ja rahvusvahelisel veol 30 päeva jooksul arvates saadetise vormistamisel eeldatud tähtajast.
16. Saadetise või selle pakendi silmanähtava kahjustumise märkamisel Saaja poolt tuleb vormistada akt kahju iseloomu ja ulatuse kohta koheselt peale saadetise vastuvõtmist. Vastasel korral on tõendatud, et Saaja sai saadetise kätte ettenähtud seisundis ja koguses. Kui saadetise tavapärase vastuvõtmise juures ei olnud võimalik kahjustumist avastada, siis on Saajal õigus esitada hüvitustaotlus.
17. Saadetise hilinemist, kaotsiminekut või kahjustumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded tuleb esitada Cargobus’ile kirjalikus vormis 7 päeva jooksul. Koos hüvitustaotlusega tuleb ekspertiisi tegemiseks esitada kahjustunud saadetis koos pakendiga.
18. Kahjustatud saadetise või selle osade hüvitamisel Cargobus’i poolt läheb nende omandiõigus üle Cargobus’ile. Hüvitamine võib toimuda kahjustatud saadetise või selle osa taastamise, asendamise või rahalise hüvitamise teel. Cargobus`il on õigus otsustada, millisel viisil hüvitamine toimub.
19. Cargobus vastutab saadetise kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR konventsiooni ja võlaõigusseadusele piirmääraga kuni 8,33 SDRi kahjustunud või kaotsiläinud saadetise või selle osa kilogrammi eest. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik, mille kurss on avaldatud IMF kodulehel. Cargobus’i vedaja vastutuse kindlustus katab saadetise kahjustumise või kaotsimineku eelmärgitud piirmäära arvestades.
20. Saadetise kaotsimineku või kahjustumise korral kuulub Cargobus’i poolt maksmisele kompensatsioon punktis 19 märgitud piirmäära ja täiendava veosekindlustuse olemasolu korral saadetise maksumust arvestades. Muid kahjusid nagu saamatajäänud tulu, mittevaraline või moraalne kahju, ei hüvitata.
21. Cargobus vabaneb vastutusest, kui kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist põhjustas Vääramatu jõud. Vääramatu jõuna mõistetakse üleujutust ja muid ekstreemseid ilmastikutingimusi; tulekahju, maavärinat ja muid loodusõnnetusi; liiklusummikuid, liiklusseisakuid, sõiduki riket, teetöödest või avariist põhjustatud ümbersuunamisi; röövimist, terrorismi ja selle ohjeldamisega seotud tegevust; rahvarahutusi, streike, sõda, ametivõimude tegevust, lepingu nõuetekohast täitmist takistavat seadusandluse muutumist jt erakordseid sündmusi, mille olemasolu või tagajärgi ei saanud Cargobus lepingu sõlmimise või saadetise vastuvõtmise ajal ette näha ega ära hoida.
22. Cargobus vabaneb vastutusest, kui saadetise või selle osa kahjustumine või kaotsiminek on mõne järgmise riski tagajärg: pakendi puudumine, ebapiisav või defektne pakend; saadetise käsitlemine või laadimine Saatja, Saaja või nende esindajate poolt; saadetise markeeringu puudulikkus või mittevastavus; saadetise loomulikud omadused, mille tagajärjel see võib kaotsi minna või kahjustuda, eriti purunemise, funktsioonihäirete, rooste, riknemise, kuivamise, lekkimise või loomuliku kao tõttu.
23. Saadetisi säilitatakse kuni 1 kuu,  kiiresti riknevaid kuni 3 päeva. Tagasisaadetud saadetised väljastab lähteesindus Saatjale peale veo- ja hoiutasu tasumist. Saadetisi hävitab Cargobus vastavalt võlaõigusseadusele ja Cargobus’i saadetiste avamise, hävitamise ning realiseerimise korrale.

Teeninduseeskiri kehtib alates 01.02.2014 ja on kinnitatud Cargobus OÜ juhatuse käskkirjaga.
Cargobus jätab endale käesoleva teeninduseeskirja, teenuste tingimuste ja hinnakirjade muutmise õiguse.

¹ Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR); RT II 1995, 3, 12.
² RT I, 08.07.2011, 21.

Karte