Laoteenuse üürilepingu tingimused

1. Üürilepingu (edaspidi Leping) alusel annab Cargobus OÜ, reg nr 10056042, aadress Lastekodu 46, Tallinn 10144, mida esindab juhatuse poolt volitatud esindaja (edaspidi Üürileandja) Üürnikule ajutiselt tasu eest kasutamiseks laopinna Üürniku kaupade hoiustamiseks (edaspidi Laopind ja Kaup).

2. Üürileandja kohustused:

     2.1. tagada Laopinna turvalisus ja Kauba hoiutingimused
     2.2. esitada hiljemalt kuu 10. kuupäevaks arve järgmise üüriperioodi eest
   2.3. vastutada Laopinnal hoiustatava Kauba eest vastavalt CMR konventsiooni ja võlaõigusseadusele piirmääraga kuni 8,33 SDRi kahjustunud või kaotsiläinud
Kauba või selle osa kilogrammi eest.

3. Üürniku kohustused:

     3.1. teatada koheselt esitatud andmete muutumisest
     3.2. tasuda esitatud arve tähtaegselt
     3.3. tagada kauba korrektne pakendamine nii, et sisu ei liiguks, ei ulatuks pakendist välja, ei saaks vigastada käsitlemisel ja veol. Pakend peab takistama juurdepääsu sisule ning kaitsma sisu osalise kaotsimineku ja kahjustumise eest ning välistama kahju tekkimise teistele kaupadele ja Laopinnale.

4. Laopinnale ladustatav või väljastatav Kaup vormistatakse Üürniku ja Üürileandja kokkuleppel eraldi.
5. Üürileandja võib Üürnikule pakkuda seotud lisateenuseid kehtiva hinnakirja alusel.
6. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni selles sätestatud kohustuste täitmiseni ning Laopinna täieliku vabastamiseni Üürniku poolt.
7. Üürileandjal on õigus keelduda Kauba väljastamisest, kui Üürnikul on Üürileandja ees võlgnevus.
8. Pooltel on õigus lõpetada Leping teatades sellest 1 (üks) nädal ette.
9. Poolte vahelised lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel kohtus.
 

INFO JA TELLIMINE  Cargobus

Karte