Haagise rendilepingu tingimused

1. Rendilepingu (edaspidi Leping) alusel annab Cargobus OÜ, reg nr 10056042, aadress Lastekodu 46, Tallinn 10144, mida esindab juhatuse poolt volitatud esindaja (edaspidi Rendileandja) Rentnikule ajutiselt tasu eest sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult kasutamiseks järelhaagise (edaspidi Rendiobjekt).
2. Rendiobjekt koos dokumentidega antakse üle ja tagastatakse Lepingus märgitud ajal ja kohas.
3. Rentnikul on keelatud:

3.1. rikkuda Rendiobjektiga heakorda, seadusandlust või liikluseeskirju;
3.2. vedada Rendiobjektiga tehnilises passis näidatud massist raskemat kaubakogust;
3.3. teostada Rendiobjektile hooldust, seadmete ümberehitusi, paigaldusi ja asendusi;
3.4. kasutada Rendiobjekti seda kahjustavates või muudes ekstreemtingimustes;
3.5. kasutada Rendiobjekti väljaspool Eesti Vabariiki.

4. Rendiobjekti üleandmisega läheb Rentnikule üle suurema ohu allika valdaja vastutus.
5. Rentnik võib tagastada Rendiobjekti ennetähtaegselt, kusjuures renditasu tagasimakset ei teostata.
6. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses Rendiobjekti purunemise või tehnilise rikke tõttu.
7. Rentnik on kohustatud tagastama Rendiobjekti Rendileandjale üleandmisega samaväärses seisukorras ning vastutab Lepingu kehtivusajal Rendiobjektile tekkinud puuduste ja kahju eest.
8. Tagastamisel peab Rendiobjekt olema puhas seesmiselt ja välispidiselt, Rendiobjekti tagastamisel määrdunult kohustub Rentnik tasuma Rendileandjale 25.- eurot koristuse ja pesu eest.
9. Rendiobjekti tagastamise hilinemise korral on Rentnik kohustatud Rendileandjaga kokku leppima Lepingu pikendamise ning juurde tasuma hinnakirjajärgse lisatasu.
10. Juhul kui Rentnik ei tagasta Rendiobjekti Lepingus ettenähtud ajal ning ei ole Lepingut pikendanud, on Rendileandjal õigus pöörduda EV õiguskaitseorganite poole.
11. Rendiobjekti või selle osade varguse, ärandamise, vandalismi või röövimise korral ning Rendiobjekti sattumisel liiklusõnnetusse, tuleb juhtum koheselt registreerida politseis ning esitada Rendileandjale kirjalik seletus toimunu kohta 1 tööpäeva jooksul.
12. Rentnik on kohustatud tagama, et liikluseeskirjade ja parkimisnõuete rikkumiste eest määratud trahvid või viivistasud maksatakse ettenähtud tähtajaks. Rendileandjal on õigus Rentniku poolt tasumata trahv või viivistasu koos sissenõudekuludega sisse nõuda Rentnikult.
13. Rentnik kohustub hüvitama kindlustusjuhtumi korral Rendileandjale summad, mis jäävad korvamata kindlustushüvitise arvelt kindlustusandja poolt (nn. omavastutuse määra).
14. Rendiobjekti hävimisel, kahjustumisel või kadumisel viisil, mida kindlustuslepingu järgi ei loeta kindlustusjuhtumiks ning seetõttu ei kuulu kahju kindlustusandja poolt hüvitamisele, vastutab Rendileandja ees Rentnik. Rentnik kohustub hüvitama tekitatud kahju ja sellega kaasneda võivad lisakulud Rendileandjale hiljemalt 10 päeva jooksul pärast vastavasisulise teate saamist kindlustusandjalt.
15. Lepingu mittetäitmine force majeure asjaoludel loetakse vabandatavaks tingimusel, et Rentnik jätkab lepingu täitmist niipea, kui takistused on kõrvaldatud.
16. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni kõigi selles sätestatud kohustuste täitmiseni ning Rendiobjekti ja selle dokumentide Rendileandja valdusesse üleandmiseni.
17. Rendileandjal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt ja nõuda Rendiobjekti kohest tagastamist, kui ilmneb, et Rentnik on esitanud Rendileandjale valeandmeid, ohustab turvalisust, kahjustab Rendiobjekti, ei täida või ei suuda täita Lepingu tingimusi.
18. Poolte vahelised lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel kohtus.

INFO JA TELLIMINE  Cargobus

Karte